Strona główna » Oferta

Oferta

Centrum Logopedyczne Alpaka oferuje:

 1. Diagnoza logopedyczna zaburzeń mowy i komunikacji
 2. Terapia logopedyczna zaburzeń mowy i komunikacji
 3. Terapia logopedyczna wad wymowy
 4. Przesiewowa ocena rozwoju mowy i komunikacji u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 5. Edukacja Rodziców (i par spodziewających się dziecka) z zakresu wczesnej stymulacji i profilaktyki logopedycznej od niemowlaka do przedszkolaka
 6. Badanie ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego (Neuroflow)
 7. Diagnoza ryzyka dysleksji testem SWM (dzieci w wieku 3-6 lat)
 8. Kinesiology Taping
 9. Test Rozwoju Językowego (TRJ)

Diagnoza logopedyczna zaburzeń mowy i komunikacji

Prawidłowo sformułowana diagnoza logopedyczna jest podstawą planowania skutecznych oddziaływań terapeutycznych. Podczas konsultacji logopeda:

 • przeprowadzi z rodzicem wywiad dotyczący rozwoju dziecka,
 • będzie obserwować dziecko w swobodnej zabawie i interakcjach,
 • wdroży odpowiednie próby diagnostyczne,
 • sprawdzi budowę i funkcje narządów artykulacyjnych, tor oddechowy,
 • holistycznie oceni rozwój dziecka,
 • zaproponuje wizyty u innych specjalistów (np. fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej, laryngologa, neurologa) w razie zaobserwowania nieprawidłowości,
 • sformułuje wstępne zalecenia terapeutyczne,
 • zaproponuje strategię dalszych działań.

Terapia logopedyczna zaburzeń mowy i komunikacji

(m.in. opóźniony rozwój mowy, dziecięca apraksja mowy, niedokształcenie mowy o typie afazji, zaburzenia mowy i komunikacji w spektrum autyzmu)

Każde dziecko, z którym spotykamy się na zajęciach, ma swoją własną historię i indywidualne potrzeby rozwojowe, dlatego terapię logopedyczną prowadzimy zgodnie z zasadą indywidualizacji procesu terapeutycznego: „Dopasuj metodę terapii do dziecka, nie dziecko do metody”.

W oddziaływaniach terapeutycznych wykorzystujemy m.in.:

 • techniki Metody Krakowskiej (m.in. stymulacja funkcji wzrokowych/słuchowych, stymulacja pamięci, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, dziennik wydarzeń, ćwiczenia kategoryzacji, programowanie języka),
 • zasady motorycznego uczenia się (m.in. stosowanie i wycofywanie podpowiedzi, stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych, dobór słownictwa),
 • komunikację wspomagającą (jako narzędzie do budowania kompetencji komunikacyjnych dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, wspomagana stymulacja języka)
 • systemy gestów wspomagających budowanie wypowiedzi językowych (Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów GORA, gesty wizualizacyjne MK, Werbogesty)
 • strategie fizjologicznej terapii miofunkcjonalnej (m.in. przemodelowanie toru oddechowego i wzorca połykania, wyeliminowanie parafunkcji)
 • Kinesiology Taping jako metodę wspomagającą terapię logopedyczną (m.in. w przypadku trudności z pionizacją języka lub połykaniem, u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym okolicy orofacjalnej),
 • strategię nauki przez zabawę,
 • strategię oddziaływań wielozmysłowych (m.in. zabawy sensoryczne),
 • logoterapię (rozmowy z Rodzicami, wyjaśnianie zasad terapii, umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)

Terapia logopedyczna wad wymowy (np. seplenienia, braku realizacji głoski r)

Kluczem do efektywnej terapii wad wymowy jest rozpoznanie i możliwie jak najszybsze wyeliminowanie przyczyny występujących trudności (np. skróconego wędzidełka języka, obniżonego napięcia posturalnego, wady postawy, parafunkcji, nieprawidłowego typu połykania czy toru oddechowego) oraz wielospecjalistyczna współpraca z laryngologiem, fizjoterapeutą/osteopatą i ortodontą. Terapia to proces, dlatego równie istotnym elementem sukcesu terapeutycznego jest zaangażowanie środowiska rodzinnego oraz wdrożenie ćwiczeń logopedycznych do harmonogramu dnia codziennego.


Przesiewowa ocena rozwoju mowy i komunikacji u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

Oferta przesiewowej oceny rozwoju mowy i komunikacji skierowana jest do Rodziców dzieci w wieku 6m+, którzy chcą sprawdzić, czy rozwój mowy i komunikacji ich dzieci przebiega prawidłowo; czy nie obserwuje się odchyleń od normy rozwojowej.


Edukacja Rodziców (i par spodziewających się dziecka) z zakresu wczesnej stymulacji i profilaktyki logopedycznej od niemowlaka do przedszkolaka

Profilaktyka logopedyczna obejmuje swoim zakresem działania prewencyjne ukierunkowane na wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka lub wczesną identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju mowy i komunikacji, co daje szansę na szybkie wdrożenie terapii logopedycznej. Podczas konsultacji logopeda omówi m.in. (w zależności od wieku dziecka):

 • zabawy wspierające budowanie bazowych umiejętności komunikacyjnych (np. reagowanie na dźwięk, wodzenie wzrokiem za przedmiotem, kontakt wzrokowy)
 • strategię zabawy edukacyjnej zorientowanej na wsparcie budowania pierwszych słów, prostych zdań,
 • normę rozwojową dla konkretnego etapu rozwoju mowy i komunikacji,
 • strategie wyeliminowania smoczków-uspokajaczy, przedłużającego się picia z butelki ze smoczkiem,
 • dobór akcesoriów do karmienia/picia,
 • negatywny wpływ wczesnej ekspozycji dziecka na wysokie technologie (tv, smartfon),
 • prawidłowości mowy rodziców kierowanej do małego dziecka (czyli, jak formułować swoje wypowiedzi, aby wspierać rozwój mowy i komunikacji)
 • strategię monitorowania rozwoju mowy i komunikacji,
 • zasady organizacji środowiska sprzyjającego rozwojowi mowy i komunikacji,
 • czerwone flagi w rozwoju mowy i komunikacji dziecka.

Badanie ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego (Neuroflow)

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) to nieprawidłowości na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych, które są jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.

Wśród objawów APD wymienia się:

 • trudności z rozumieniem złożonych poleceń/ dłuższych wypowiedzi,
 • trudności w rozumieniu mowy w hałasie,
 • trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
 • problemy z koncentracją i utrzymaniem uwagi na aktywności,
 • trudności w nauce czytania i pisania,
 • trudności w nauce języka obcego,
 • utrzymujące się zaburzenia artykulacji,
 • trudności w zakresie pamięci słuchowej, 
 • nadwrażliwość słuchowa.

W naszym centrum logopedycznym badaniem ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego zajmuje się mgr Joanna Kaczor –neurologopeda, surdologopeda z bogatym doświadczeniem w obszarze diagnozy i terapii dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, provider Neuroflow.


Diagnoza ryzyka dysleksji testem SWM (dzieci w wieku 3-6 lat)

W grupie ryzyka dysleksji znajdują się dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, z historią opóźnionego rozwoju mowy czy leworęcznością/oburęcznością. U dzieci występują wówczas fragmentaryczne zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (w zakresie analizatora wzrokowego, słuchowego lub kinestetyczno-ruchowego).

Badanie Testem SWM umożliwia ocenę:

 • dominacji stronnej (badanie lateralizacji ręki, oka, ucha, nogi),
 • funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów),
 • funkcji wzrokowych: analiza oraz synteza wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki) i atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków),
 • użycia języka: artykulacja i komunikacja,
 • pamięci sekwencyjnej,
 • grafopercepcji

Test zawiera odrębne zestawy zadań oraz normy dla dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.


Kinesiology Taping

Kinesiotaping to metoda wspomagająca terapię logopedyczną, którą wykorzystuje się w celu stymulacji oraz pobudzenia pracy mięśni w obszarze ustno-twarzowym. Stanowi wyłącznie element uzupełniający terapię logopedyczną prowadzoną przez logopedę m.in. w przypadkach: obniżonego/wzmożonego napięcia mięśni twarzy (szczególnie mięśnia okrężnego ust), nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka, nadmiernego ślinienia się, bruksizmu czy zaburzeń połykania. Nie ma ograniczeń wiekowych w aplikacji plastrów. Kinesiotaping pozwala kontynuować oddziaływania terapeutyczne poza gabinetem logopedycznym.


Test Rozwoju Językowego (TRJ)

W naszym centrum posiadamy kwalifikacje do przeprowadzenia kompleksowej oceny rozwoju kompetencji językowej dzieci w wieku 4;0–8;11 z wykorzystaniem standaryzowanego i znormalizowanego Testu Rozwoju Językowego (TRJ), który został opracowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.  TRJ składa się z sześciu podtestów pozwalających na ocenę kompetencji dziecka w zakresie czynnego i biernego zasobu słownikowego (dwa podtesty), rozumienia i używania konstrukcji gramatycznych (trzy podtesty) oraz rozumienia słyszanego tekstu (jeden podtest). Test umożliwia diagnozę różnicową zaburzeń rozwoju językowego. W przypadku stwierdzenia rozwoju odbiegającego od typowego uzyskany profil językowy pozwala ukierunkować terapię w zależności od rodzaju i natężenia występujących u dziecka deficytów.

Jeśli coś Cię niepokoi, nie zwlekaj!