Strona główna » O nas

O nas

mgr Agata Trębacz-Ritter

Z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem specjalnym, filologiem z wielką pasją do nauczania i uczenia się. Doświadczenie za­wo­do­we zdo­by­wa­łam w prywatnym centrum terapeutycznym, przed­szko­lu in­te­gra­cyj­nym oraz podczas działalności wo­lon­ta­ryj­nej.

W swojej codziennej praktyce zawodowej kieruję się holistycznym i indywidualnym spojrzeniem na małego pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi. Organizuję konsultacje diagnostyczne oraz prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, m.in. opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, dziecięcą apraksją mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji w spektrum autyzmu i wadami wymowy. Podczas kontaktu z dzieckiem dążę do zbudowania relacji, która jest fundamentem interakcji sprzyjającej rozwijaniu mowy i komunikacji.

By każdego dnia lepiej pomagać, regularnie uczestniczę w warsztatach, kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Od roku akademickiego 2019/2020 jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie pedagogika. Przygotowuję rozprawę doktorską koncentrującą się na zagadnieniach szkolnego funkcjonowania dzieci z zaburzeniami mowy.

Wyksztalcenie:

Stu­dia dok­to­ranc­kie, dys­cy­pli­na: pe­da­go­gi­ka  
Sz­ko­ła Dok­tor­ska Nauk Społecznych Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spec. lo­go­pe­dia kli­niczna
Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka ogól­na, spec. za­rzą­dza­nie oświa­tą 
Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spec. lo­go­pe­dia – pro­fi­lak­ty­ka i te­ra­pia 
Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: fi­lo­lo­gia, spec. lin­gwi­sty­ka sto­so­wa­na 
Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Dodatkowe kursy, szkolenia, warsztaty:

2021

— Stosowanie Testu Rozwoju Językowego – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

— Zaburzenia rozumienia w afazji

— Praksja oralna i kinestezja artykulacyjna w terapii logopedycznej

— Diagnoza i terapia miofunkcjonalna

— Konferencja International Clinical Phonetics and Linguistics Association 2020 (23-25.06.2021r. – Glasgow)

Warsztaty Hej dwulatku! Pakiet zabaw do rozwoju mowy

Afazja rozwojowa- diagnoza i terapia krok po kroku

Holistyczny program terapii karmienia „Oswojenie ma znaczenie”

Żucie w praktyce logopedycznej

— Oddychanie w praktyce logopedycznej

— Skojarzenia do mówienia

Kinesiology Taping w logopedii. Podejście Esther de Ru (dr Martyna Brychcy)

Dia­gno­za skró­co­nych wę­dzi­de­łek ja­my ust­nej w aspek­cie lo­go­pe­dycz­nym

2020

— ASD – pierwsze spotkanie terapeutyczne z małym dzieckiem         

— Stymulacja autonomicznego układu nerwowego (część I)                             

— Logosensoryka® – szkolenie dla studentów        
— Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną                     

— Niemowlak u logopedy II Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne                           

—Trening karmienia logopedycznego od podstaw
— Nietypowy Kalendarz Logosensoryczny na Lato                

— Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu przez dzieci od 3.r.ż.          
— Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi z ASD  

—Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Downa   

— AAC jako wsparcie mówienia  

— Tu i tam – palec wskaże wam. Gest wskazywania palcem w terapii Małego Dziecka z autyzmem
— TY-Tu-Się. Odwróć się. Aktywności kształtujące reakcję na imię  

Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania

Co, jak i dlaczego obserwować, żeby pomóc dziecku w rozwoju mowy?   

— Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia 

— Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne            

— Taka gra! Rób To, Co Ja! Naśladowanie

— Czemu? Po co? Jaki? Pytają dzieciaki. Pytania w terapii małego dziecka z zaburzeniami komunikacji

— Ćwiczenia pamięci w logopedii

— Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska

— Echolalia – czy można z niej skorzystać?

— Ankyloglossia u noworodków i niemowląt (dr Mira Rządzka)

— FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

Konferencja Specjaliści 0-6. Praktycy-Praktykom

Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa

— PUMO program usprawniania motoryki oralnej (Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej)

— Niemowlak i logopedyczne flagi ostrzegawcze

— Ear­ly Chil­dho­od Vo­ices 2020 In­ter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce
— Ankyloglosja- wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu

2019

— Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów              

— Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

—Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego

— Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej

— Diagnostyka i terapia zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spectrum autyzmu

— Stymulacja procesów myślenia

— I Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka© „Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne”

— Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

— Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

— Terapia oro-motoryczna języka w jedzeniu, piciu i artykulacji

2018

— Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

— Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce

— Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

— Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

— Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I)

— Rozwojowo-zabawowo – praktyczny warsztat o zabawach wspierających rozwój dzieci do 3. r.ż.

— Niemowlak u logopedy – diagnoza, zabawa, wczesna stymulacja

— Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne

— Alternatywne metody komunikowania się – AAC

2017

— Aktywne Słuchanie Muzyki (metoda Batti Strauss) I i II stopień

— Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

— Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

Terapia neurobiologiczna dla początkujących

— IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Wieloaspektowość w logopedii – wyzwania XXI wieku. Niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

mgr Joanna Kaczor

Z wykształcenia jestem neurologopedą, surdologopedą, pedagogiem w zakresie edukacji prozdrowotnej, terapeutą dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnostą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka, Kart Zachowania i Emocji, Trenerem Umiejętności Społecznych, providerem Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow.

W swojej pracy kieruje się założeniami terapii neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej, która jest systemową terapią funkcji poznawczych dla dzieci z różnymi zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Prowadzę diagnozę i terapię dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz diagnozę i terapię różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W Centrum Logopedycznym ALPAKA zajmuję się badaniem ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem platformy APD Medical, zawierającej baterie znormalizowanych testów psychoakustycznych skonstruowanych dla metody Neuroflow ATS®, oceniających wyższe funkcje słuchowe.